Home » Posts tagged with » 13 گل رز

اکنون زمان پیکار است!  بررسی فیلم « ۱۳ گل رز » در سایت حزب همبستگی افغانستان

\ \

اکنون زمان پیکار است! بررسی فیلم « ۱۳ گل رز » در سایت حزب همبستگی افغانستان

 سایت حزب همبستگی افغانستان سایتی پر بار و متنوع است بر خلاف اکثر سایت های سیاسی به هنر به خصوص سینما و ادبیات اهمیت بسیار میدهد. گردانندگان این سایت در افغانستان ساکن هستند. بدون پشتیبانی مادی دولت با همت والای خودشان مسایل روز این کشور مصیبت دیده را مطرح می کنند, دیدگاهی مترقی و امروزی […]