Home » Posts tagged with » وضعیت وموقعیت پناهندگان

آنهایی که حرکت نمی کنند نمی توانند به زنجیرهایی که بر پایشان است آگاهی‌ پیدا کنند (روزا لوکزامبورک)

\

آنهایی که حرکت نمی کنند نمی توانند به زنجیرهایی که بر پایشان است آگاهی‌ پیدا کنند (روزا لوکزامبورک)

 گفتگوی سینمای آزاد با مینا ومریم دلیری ومنصوره ی کمیجانی متقاضیان پناهندگی در برلین آلمان  همراه با چند لینک از وضعیت وموقعیت پناهندگان در شهر ها وکشور های دیگر           س : وب سایت سینمای آزاد را مرکز پژوهشی وفیلمسازی سینمای آزاد منتشر میکند .هر چند سینمای آزاد یک سایت سینمایی است اما […]