Home » Posts tagged with » مینا اسدی

مینا اسدی، اولین نفر و این میکروفون صاحب مرده + پیش آغاز ما

\

مینا اسدی، اولین نفر و این میکروفون صاحب مرده + پیش آغاز ما

 پیش آغاز ما  زمان به سرعت برق گذشت جوان بودیم با کلی امید و آرزو که به تبعید پرتاب شدیم ، در این مدت که طولانی شد بسیار دیدیم و بسیار شنیدیم، از شکست ها از پیروزی ها، از مقاومت ها از وادادن ها از ساخت و پاخت ها از پاک و منزه مانده ها […]

دست بوس و پای بوس و کیف کش – مینا اسدی

\

دست بوس و پای بوس و کیف کش – مینا اسدی

  نه …نمی نویسم .خبر توی سرم راه می رود …میزنم به خیابان… به تماشای درختان ….و رهگذران و کلاغان… راه می روم شتابان…می دوم که خبر از من جدا شود و دست از سرم بردارد…خودم ،با خودم حرف میزنم با صدای بلند:احساسات را کنار بگذار….مودب و محترم باش …خانم بشو! خانم می شوم و […]

کارگر جان از  مینا اسدی

\

کارگر جان از مینا اسدی

  نه …نشنو نه…نپذیر نه … تکرار نکن فردا روز تو نیست مثل دیروز که روز تو نبود و اگر به فریب دل بدهی هیچ روز ی روز تو نخواهد بود شاخه ای خم نخواهد شد که سیبی به تو به بخشد بیا بیا به خیا بان با خودت و بخواه و لب بگشا از […]