Home » Posts tagged with » مملکت خراب است – ملتش به خواب است – ای زنان ملت – وقت انقلاب است

لیلا قبادی: مملکت خراب است – ملتش به خواب است – ای زنان ملت – وقت انقلاب است

\

لیلا قبادی: مملکت خراب است – ملتش به خواب است – ای زنان ملت – وقت انقلاب است

  از زنان آزادیخواه ایرانی قرن ۱۹ تا متحجر- متفکران چادر چاقچوری قرن ۲۱   ماه مارس، توجه  بیشتری به مسایل زنان می شود، بگمان ما  توجه به مسایل زنان نباید به یک روز در سال محدود شود چرا  که با وجود  تحولات اجتماعی در جهان و در قرن بیست یکم  هنوز برابری حقوق، حتا در […]