Home » Posts tagged with » فیلم ترور در برلین کار آرمان نجم – مقدمه سینمای آزاد + گفتگو

فیلم ترور در برلین کار  آرمان نجم – مقدمه سینمای آزاد + گفتگو

فیلم ترور در برلین کار آرمان نجم – مقدمه سینمای آزاد + گفتگو

…از جهت دیگر نمایش این فیلم در این شرایط در وب سایت ما این حسن را هم داردکه به آنها که خودشان را اپوزیسیون مترقی هم میدانند اما سنگ رفسنجانی ویا دیگر سران آلوده ی نظام را به سینه میزنند یادآوری می کنند که علاوه بر رفسنجانی که فعلا کنارش گذاشته اند، دیگر سران که […]