Home » Posts tagged with » سایت حزب همبستگی افغانستان

اکنون زمان پیکار است!  بررسی فیلم « ۱۳ گل رز » در سایت حزب همبستگی افغانستان

\ \

اکنون زمان پیکار است! بررسی فیلم « ۱۳ گل رز » در سایت حزب همبستگی افغانستان

 سایت حزب همبستگی افغانستان سایتی پر بار و متنوع است بر خلاف اکثر سایت های سیاسی به هنر به خصوص سینما و ادبیات اهمیت بسیار میدهد. گردانندگان این سایت در افغانستان ساکن هستند. بدون پشتیبانی مادی دولت با همت والای خودشان مسایل روز این کشور مصیبت دیده را مطرح می کنند, دیدگاهی مترقی و امروزی […]

خرمگس, فیلم اندیشه بر انگیز و الهامبخش (انتخاب از سایت حزب همبستگی افغانستان)

\

خرمگس, فیلم اندیشه بر انگیز و الهامبخش (انتخاب از سایت حزب همبستگی افغانستان)

 پیش آغاز، لینک سایت همبستگی + لینک نقد فیلم خرمگس، لینک فیلم خرمگس.   پیش آغاز وضعیت آشفته زادگاه ما ، ما را از مسایل، درد ها و رنج های کشور همسایه و همزبان افغانستان غافل کرده است. مردم ما به خصوص انسانهای آزاد اندیش مصیبت بسیار دیده اند، شکنجه، زندان و اعدام دست مزد، […]