Home » Posts tagged with » حذف مردان از صحنه ی شعر و نظرخواهی

مهستی شاهرخی: حذف مردان از صحنه ی شعر و نظرخواهی؟ نقدی بر فراخوان نخستین دوره جایزه شعر زنان ایران (خورشید)

\

مهستی شاهرخی: حذف مردان از صحنه ی شعر و نظرخواهی؟ نقدی بر فراخوان نخستین دوره جایزه شعر زنان ایران (خورشید)

دفاع از حقوق زنان یا دکان های دونبش برای گسترش مردسالاری فرصتی دست داد تا نگاهی داشته  باشیم به وبلوگ همراهمان مهستی شاهرخی. اتقاقا مهستی مسئله ای را در وب لوگش مطرح کرده بود که مسئله ما هم بود یعنی گشوده شدن دکان هایی زیر عنوان دفاع از حق و حقوق زنان در ایران و […]