You should install Flash Player on your PC
   

حرف ها و خبرها 

  خانه نخست

::.

حرفها و نظرها در باره باربد طاهری

::.

حرفها وخبر های هنر وسینما (نشریه شماره 39)

::.

حرفها وخبرهای هنر وسینما (نشریه شماره 37)

::.

حرفها وخبرهای هنر وسینما (نشریه شماره 36)

::.

حرفها وخبرهای هنر وسینما (نشریه شماره 35)

::.

حرفها وخبرهای هنر و سینما (نشریه شماره 34)

::.

حرفها وخبرهای هنر و سینما (نشریه شماره 33)

::.

حرفها وخبرهای هنر و سینما، (نشریه شماره 32)

::.

حرفها  و خبرهای هنر و سینما (نشریه شماره 30)

::.

سه خبر از سینمای ایران در تبعید

::.

حرفها و خبرها ( نشریه شماره 28)

::.

حرفها و خبرها ( نشریه شماره 27)

::.

حرفها و خبرها ( نشریه شماره 26)

::.

حرفها وخبرها ( نشریه شماره 25)

::.

حرفها وخبرها با همکاری علی سیفی – ایرلند-

::.

شنبه 20 سپتامبر  2008 در زاربروکن-آلمان- سمینار یک روزه

::.

گزارش  نوشتاری وتصویری از کنفرانس بین المللی برای همبستگی با زندانیان سیاسی در جهان

::.

نتخاب با ماست انتخاب با شماست!

::.

حرف ها و خبرها (دسامبر 2007 ، شماره3 سینمای آزاد)

::.

سپاسگزاری

::.

حرفهایی در آغاز

::.

به پیشواز هشتمین دوره جشنواره جهانی سینمای در تبعید