معرفی یک برنامه رادیویی در فیس بوک و یوتیوب

به چکاوک اما نتوان گفت مخوان

همانگونه که بارها یا دآوری کردیم، ما هر چند گاه یک بار گردشی درسایت ها و خانه های فیس بوک داریم و برای وب سایت و خانه فیسبوکی مان توشه ای بر می گزینیم.

این بار یکی از برنامه های رادیو چکاوک را به شما همراهان عرضه می کنیم .

چکاوک یک رادیو ی اینترنتی درفیس بوک و یوتیوب است که دوست و همراه ما «سیمین دبیری» تهیه وا جرا می کند. سیمین با عشق و علاقه همه کار های برنامه را یک تنه اداره می کند . سیمین انسانی است با تفکر مترقی، سازش ناپذیر، با مرز بندی قاطع با نظام نا انسان جمهوری داعش اسلامی همراه و همدل محرومانی که حقوق انسانیشان پایمال می شود. 

 در برنامه های رادیو چکاوک مسایل اجتماعی و سیاسی ، زنان، کارگران ، شعر و ادبیات مطرح می شود، ما کاری به صفحه های خانوادگی در فیس بوک نداریم اما اگر ضفحات عمومی که تعدادشان بی شمار است به جای تکرار های یکنواخت در هر زمینه ای که اطلاع و اشتیاق دارند فعال تر شوند هیچ بعید نیست که ما به تدریج بی نیاز از رادیو و تلویزیون های کشورهای غربی بشویم  که راه و کارشان را بر اساس خواست دولت های چپاولگر غربی تنظیم می کنند. به تدریج این امکان دنیای امروز تحول و تکامل مثبت خواهد یافت. دارندگان خانه های فیس بوکی هم با اشیاق و تحرک بیشتر حضور خواهند داشت .

ما این بار لینک جدیدترین برنامه رادیو «چکاوک »را منتشر می کنیم. اگر حرف و نظری در مورد برنامه های رادیو دارید مستقیما با  مدیر رادیو در میان بگذارید .

 به امید روزهای بهتر

 

https://www.facebook.com/simin.dabiri1?fref=pb&hc_location=profile_browse

نشانی در فیس بوک

https://www.youtube.com/watch?list=PLnvkSmh0dgCPnQW4f1t593Y5vlcdDA0sq&v=8UVWLZ8ZBv

نشانی رادیو چکاوک در یوتیوب

Print Friendly, PDF & Email
Balatarin