موسیقی اعتراضی در دنیای امروز

پژوهشی از سیاوش بهزاد در اطاق سیاسی /اجتماعی همراه با موسیقی  هماهنگ با محتوای برنامه!

 

موزیک‌ اعتراضی در ارتباط با جنبش های اجتماعی آفریده می شود و در وادی تغییر، بر رفتار و اندیشه ی کنشگران آن دوره، تأثیر بسزا و هدفمند دارد. جنبش های اجتماعی مانند جنبش های زنان، جنبش های کارگری، جنبش های تحقق حقوق بشر، جنبش های ضد جنگ، جنبش های طرفدار حقوق حیوانات یا حفظ محیط زیست؛ به دلیل ماهیت اجتماعی شدن اعتراض، به عرصه ی فرهنگ و موسیقی نیز راه می یابند. این موزیک‌ها نسبت به شرایط مکانی و زمانی، می توانند به سبک های کلاسیک، محلی یا نوعی دیگر از انواع مختلف موزیک جلوه گر شوند.شاید این نخستین بار باشد که در این حد گسترده در اطاق پالتالک بحث  وصحبت  پیرامون موسیقی  اعتراضی مطرح می شود. 

چون موسیقی بکار ما مستقیما مرتبط می شود تصمیم گرفتیم  دو بخش اصلی این پژوهش را منتشر کنیم با اضافه کردن لینک های  وب سایت اطاق گفتمان امکان دسترسی به سئوال وجواب ها ومسایل مطرح  شده ی دیگر هم  فراهم است. باید کوشش های  راستین چند اطاق در پالتالک  از آن میان اطاق گفتمان سیاسی ،اجتماعی  را ارج گذاشت  .

 لینک به بخش اول https://www.youtube.com/watch?v=H1_IDMtgGnE&feature=youtu.b#

لینک به بخش دوم برنامه

https://www.youtube.com/watch?v=rr4BYOe1iNc&feature=youtu.be

لینک های مربوط به  وب سایت   اطاق گفتمان  سیاسی اجتماعی 

http://goftemanse.blogspot.de/2015/05/blog-post.html

 

Print Friendly, PDF & Email
Balatarin