آنهایی که حرکت نمی کنند نمی توانند به زنجیرهایی که بر پایشان است آگاهی‌ پیدا کنند (روزا لوکزامبورک)

 گفتگوی سینمای آزاد با مینا ومریم دلیری ومنصوره ی کمیجانی متقاضیان پناهندگی در برلین آلمان
 همراه با چند لینک از وضعیت وموقعیت پناهندگان در شهر ها وکشور های دیگر
 
 
3
 
 
  س : وب سایت سینمای آزاد را مرکز پژوهشی وفیلمسازی سینمای آزاد منتشر میکند .هر چند سینمای آزاد یک سایت سینمایی است اما هم گردانندگان این سایت خود پناهنده سیا سی بوده اند وهم چندین فیلم در تبعید ساخته شده که درآن فیلمها مسایل پتاهندگان سیاسی، وضعیت خانه پناهندگان، دلیل گسترش متقاضیان پناهندگی بررسی شده است وگفتگوی ما با شما هم در چهار چوب اهداف ما ارزیابی می شود . سئوال نخست ما میتواند اینطور مطرح شود چه شرایطی برایتان در داخل ایجاد کردند که محبور به ترک زادگاهتان شدید؟ درحاشیه اضافه کنم کسانی که به تازگی از زادگاهشان کنده شده اند وتقاضای پناهندگی در کشور های غربی را داده اند برخی مواقع خجالت می کشند تا شرایط کنونیشان را مطرح کنند در صورتیکه خجالت را باید حکومت های سرکوبگر بکشند که با ایحاد جو خفقاق واستبدادو رعب وحشت خود عامل آوراگی انسانهایی هستند که در شرایط طبیعی میتوانستند به مردم زادگاه خود خدمت کنند.
یک پناهنده سیاسی واقعی یعنی کسی که برعلیه استبداد وارتجاع حرکت کرده است ،اما نظام های بسته تحمل اندیشه او را نداشته اند این چنین انسانهایی قابل احترامند وسرفراز. شما این سئوال را به هرشکلی که میخواهید جواب دهید با مشخصات کامل ویا محدود،هر گونه که تمایل دارید
 
 
جواب.ﻭﻗﺘﻲ اﻧﺴﺎﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﻭﻃﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ, ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺧﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻄ ﻗﺮاﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ و ﻓﻘﻄ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻔﻘﺎﻥ و اﺳﺘﺒﺪاﺩﻱ اﻳﺮاﻥ ﺩﺭﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﻱ آﺯاﺩﻱﺧﻮاﻩ اﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺩﻡ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺸﺪ اﻣﺎ ﻧﻆﺎﻡ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭی جمهوری اسلامی ﺩﺭ ﺩﻡ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎﺭا ﺧﻔﻪ ﻣﻴﻜرد. ﺩﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺳﺎﻝ ۸۸ ﺑﻌﺪ اﺯ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﺬﺏ ﺭﮊﻳﻢ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ، ما هم ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮاﻱ اﻳﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺰﺭﮒ ابتدا ﺑﺎ ﻳﻚ ﺭاﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺳﻜﻮﺕ و ﺩﺭ ﺁﺭاﻣﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺭﮊﻳﻢ ﻟﻌﻨﺘﻲ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺭاﻱ ﻣﺮﺩﻡ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻭﻟﻲ اﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﻱ "ﻣﺎﺭ ﺧﻮﺭﺩﻩ اﻓﻌﻲ ﺷﺪﻩ " ﺳﻌﻲ ﻛﺮﺩ ﺯﻳﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼﻡ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺮﺑﺎﺯاﻧﻲ ﻛﻪ اﺯ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩاﺩﻩ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻛند.
اﻳﺮاﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻧﺪاﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪاﻥ، ﺯﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨگناﻫﺎﻱ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺩم ﺩﺭ آﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻧﻲ اﺳﺖ و ﻇﻠﻢ,ﺟﻨﺎﻳﺖ, ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺭﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ. و ﺩﻳﮕﺮی زندانیست که ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ, ﻭﺑﻼﮒ ﻧﻮﻳﺴﺎﻥ, ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺭان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ آﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻥ ﻋزﻳﺰﺷﺎﻥ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻼﺧﻲ ﻣﻴﺸﻮﺩ و آﻧﻘﺪﺭ ﺩﺭ آﻥ ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎﻟﻬﺎﻱ ﺭﮊﻳﻢ ﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﻴﺳﺖ ﻣﺮﮒ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ اﻓﺸﻴﻦ اسانلو, ﺳﺘﺎﺭ ﺑﻬﺸﺘﻲ, ….. و ﺩﻳﮕﺮ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﭘﺮ می شوند
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺩﺷﻮاﺭﻱ ﺑﺮاﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ و اﺯ ﻧﻆﺮ ﺭﮊﻳﻢ ﻣﻨﻔﻮﺭﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺩ اﺳﺖ ﺑر ﻋﻜﺲ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ اﺯ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻮﻕ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﺯﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.ﺩﻳﻪ ﺯﻥ و ﻣﺮﺩ, ﺣﻖ اﺭﺙ ﺑﻴن ﺯﻥ و ﻣﺮﺩ, ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺭ اﺯﺩﻭاﺝ, ﺗﻌﺪﺩ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺭﺩ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ اﺳﺖ و ﺯﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻂﻴﻊ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻳﻪ ﺯﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺩ اﺳﺖ.ﺯﻥ ۱ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺩ اﺭﺙ ﻣﻴﺒﺮﺩ. ﺣﻘﻮﻕ اﺯﺩﻭاﺝ ﻭ ﻃﻼق ﺑﺮاﻱ ﻣﺮﺩاﻥ اﺳﺖ و ﺯﻥ ﺣﻖ ﻃﻼﻕ ﻧﺪاﺭﺩ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﺑﻲ ﻗﻴﺪﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﺩاﻥ ﺩاﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺯﻥ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩاﻥ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻱ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺩاﻥ ﺧﻴﺮﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯاﻥ اﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﻧﻆﺎﻡ باشند.
 
4
 
 سینمای آزاد :شرایط در استان هسن که به اعتراض آن استان را ترک کردید چگونه بود؟
 
 جواب . اﺳﺘﺎﻥ Hessen ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ اﺯ Landkreis آﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﭼﻚ و ﺳﺨﺖ واقع ﺷﺪﻩ ﻛﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎﺕ آﻥ ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻥ ﻣﺜﻞ ﻛﻼﺱ ﺯﺑﺎﻥ, ﻛﺎﺭ, اﺟﺎﺯﻩ ﺧﺎﻧﻪ, ﻣﺪﺭﺳﻪ و ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮاﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺑﻌﺪ اﺯ ۱ﺗﺎ  2ﺳﺎﻝ اﻳﻦ اﺟﺎﺯﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ اما اﻧﻘﺪﺭ ﻣﺤﻴﻄ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻪ و ﻛﺎﺭ ﺑﺮاﻳﻤﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.
سینمای آزاد : بعد از استقرار ج. اسلامی مسئله پناهندگان سیاسی ایرانی هم مطرح شد متقاضیان پناهندگی ،طی این سالها به شرایط خانه های پناهندگی،محروم بودن از تحصیلات دانشگاهی برای پناهندگانی که از حقوق پناهندگی استفاده می کنند،نامناسب بودن شرایط خانه های پناهندگی،تغذیه،مشکلات یافتن منرل وکار برای آنها که با تقاضایشان موافقت شده ، طول کشیدن دوره انتظار و…همیشه با مقاومت واعتصاب غذا ودیگر راه های اعتراض همراه بوده است اما این حرکت شما یعنی راه پیمایی تا برلین ویژه گی هایی داشت که نظر های بیشتری را به خود جلب کرد. میتوانید بطور خلاصه آغاز ماجرا،پیوستن پناهندگان به هم تا رسیدن به برلین را توضیح دهید؟
 
جواب .ﻣا ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ Kassel و Frankfurt اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩاﺷﺘیم و همراه آنان ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﮊﻳﻢ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻴﻜﺮﺩﻳﻢ و اﻋﺘﺮاﺽ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻋﺰﻳﺰاﻥﻣﺎﻥ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ اﺩاﻣﻪ ﻣﻴﺪاﺩﻳﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺧﻮﺩ ﻛﺸﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻫﺴﭙﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮWürzburg اﻳﺮاﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖBerlin ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺕ اﺯ ۲۳ مارس ۲۰۱۳ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺯ یک ﺳﺎﻝ اﺯ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺭﺯاﺕ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ, اﺳﺎﺱ اﻋﺘﺮاﺽ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ آﻣﻴز ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﺎﻥ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺕ اﺯ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﭻ ﺣﺰﺏ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺸﺪﻩ و ﻓﻘﻄ ﺗﻮﺳﻄ ﺧﻮﺩ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ.
ﻣﺎ نه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻄ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﻐﻴﺮ ﺩﻫﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﻢ
سینمای آزاد:رابطه شما با کانون پناهندگان برلین که یک تشکل با سابقه است چگونه بوده است آیا برنامه های مشترکی با کانون داشته اید؟
جواب ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔاﻥ برلین و آﻗﺎﻱ ﻧﻮﺫﺭﻱ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻮﺏ ضواﺑﻄ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺎﺭا ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺤﺼﻦ ﺩﺭ.Hungerstreik و Brandenburger Tor و اﻋﺘﺮاﺽ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎﺭﺕ اﻳﺮاﻥ اﻧﺠﺎﻡ میگرفت.
این جمله روزا لوکزامبورک خیلی صریح ورسا حرکت اعتراضی مارا معنا میدهد
آنهایی که حرکت نمیکنند نمیتوانند به زنجیرهایی که بر پایشان است آگاهی‌ پیدا کنند .
* با تشکر از از اینکه در این گفت وشنود حضور پیدا کردید با این امید که دولت های غربی به جای حمایت از آخوندهایی که زادگاه مارا اشغال کرده اند به اپوزیسیونی که بر علیه کلیت این نظام ضد انسان وقرون وسطایی وآدمکش اقدام کرده اند، یاری برسانند. تا هر چه زودتربساط این نظام بر چیده شود و این امکان فراهم بیاید که پناهندگان سیاسی واقعی نیز به زادگاهشان برگردند .
 
 
1
 
 لینک ها

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Balatarin